Stadgar

STADGAR

för VEGEÅNS VATTENRÅD

Beslutade av extrastämma den 14 november 2017 samt ordinarie stämma den 30 maj 2018.

§ 1. Ändamål

Vegeåns vattenråd utgör en sammanslutning mellan kommuner, industriföretag, vattenregleringsföretag och övriga, vilka är beroende eller intresserade av vård och nyttjande av vattenförekomsterna inom avrinningsområdet.

Vattenrådets ändamål är

att

utgöra ett forum för samverkan för alla aktörer som berörs av vattenfrågor,

att

övervaka vård och nyttjande av vattenresurser nu och i framtiden med hänsyn till kommunernas, industrins, jordbrukets, naturvårdens, friluftslivets och övriga intressen,

att

vara kontakt- och rådgivande organ angående vattensystemets kontroll, vård och nyttjande,

att

initiera erforderliga planerings- och åtgärdsinsatser för vattensystemet och att vid behov administrera sådan verksamhet,

att

samordna den verksamhet som erfordras dels för att fullgöra den recipientkontroll som åvilar enskilda medlemmar enligt lag eller beslut av tillsynsmyndighet, dels för att även i övrigt tillvarata medlemmars gemensamma intresse att främja vattenvården inom Vegeåns avrinningsområde samt

att

värna och förbättra vattenförekomsternas kvalitet så att god ekologisk och kemisk status uppnås i dessa och ingen försämring sker. vara kontakt- och rådgivande organ angående vattensystemets kontroll, vård och nyttjande,

Ändamålen kan uppfyllas i egen regi eller, efter beslut av stämma, genom helägt aktiebolag.

§ 2. Verksamhetsområde

Vattenrådets verksamhetsområde sammanfaller geografiskt med Vegeåns avrinningsområde.

§ 3. Arbetsuppgifter

Vattenrådets arbetsuppgifter omfattar

att

verka för att åtgärder vidtas, för att minska föroreningsbelastningen på vattenmiljön och för att förbättra den ekologiska och kemiska statusen i Vegeåns vattenförekomster,

att

verka för att förhindra översvämningar samt alltför låg eller hög vattenföring,

att

samordna och följa upp rensnings- och underhållsåtgärder,

att

utföra kontinuerlig kontroll av Vegeåns tillstånd, föroreningsbelastning och föroreningstransport,

att

samråda med berörda tillsynsmyndigheter,

att

medverka till att uppnå fastställda nationella miljömål samt kraven enligt Sveriges implementering av EU:s ramdirektiv för vatten,

att

initiera eller utföra de utredningar, som behövs som underlag för ovanstående uppgifter, samt

att

fungera som forum för diskussion och lokal samverkan om, vattenfrågor inom Vegeåns avrinningsområde.

Arbetsuppgifterna kan fullgöras i egen regi eller, efter beslut av stämma, genom helägt aktiebolag.

§ 4. Medlemskap

Ansökan om medlemskap i vattenrådet ska göras skriftligen hos vattenrådets styrelse, som avgör om ansökan ska bifallas. Ansökan ska innehålla en förbindelse att uppfylla de skyldigheter som enligt dessa stadgar gäller för medlemskap.

Återinträde kräver dessutom att under tidigare år ej erlagda avgifter ska erläggas.

Till medlem i vattenrådet kan upptas kommuner, industrier, dikningsföretag och övriga vilka är beroende av eller engagerade i vård och nyttjande av Vegeåns vattensystem.

Medlem är skyldig att på begäran före februari månads utgång betala de avgifter till vattenrådet, som årligen beslutas vid ordinarie stämma.

Medlem ska lämna alla de upplysningar angående vattenuttag, vattenframsläppning och vattenutsläpp, som medlem äger kännedom om och som begärs av vattenrådet.

Medlem, som önskar gå ur vattenrådet, ska anmäla detta skriftligen till styrelsen.

Utträdet äger rum vid den tid för räkenskapsavslutning, som inträffar tidigast sex månader efter det att anmälan om utträde inkom till styrelsen.

Medlem som bryter mot stadgarna, ej betalar fastställda avgifter eller i övrigt motverkar vattenrådets verksamhet kan av stämman, efter förslag från styrelsen, uteslutas.

Medlem, som utträtt eller uteslutits ur vattenrådet äger inte någon rätt till vattenrådets tillgångar.

§ 5. Organisation

Vattenrådet har följande organisation:

 • Stämma
 • Styrelse
 • Revisorer

För att fullfölja ändamålet med vattenrådets verksamhet och för att lösa de därmed förknippade arbetsuppgifterna ska vattenrådets ha ett sekretariat och ett arbetsutskott. Vattenrådet arkiverar alla de handlingar eller kopior därav, som berör förhållandena inom avrinningsområdet.

§ 6. Stämma

Ordinarie stämma hålles årligen före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Extra stämma ska hållas om en eller flera medlemmar, tillsammans representerande minst 10 % av totala antalet röster, skriftligen hos styrelsen yrkar detta eller om styrelsen finner det motiverat. Extra stämma ska då anordnas så snart detta är lämpligt.

Kallelse till ordinarie stämma ska utsändas senast 30 dagar före stämman och till extra stämma senast 14 dagar före stämman. Till kallelsen ska fogas föredragningslista.

Till ordinarie stämma ska även fogas, avseende vattenrådet, samt, i förekommande fall, dotterbolag, förvaltnings-, års- och revisionsberättelse samt arbetsplan, kostnadsbudget och förslag till utdebitering för kommande verksamhetsår.

Vattenrådets verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Stämma öppnas av styrelsens ordförande. Vid ordinarie stämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna,
 2. justering av röstlängd vid stämman,
 3. val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll,
 4. beslut om stämman är behörigen kallad,
 5. föredragning av styrelsens berättelse avseende vattenrådet samt, i förekommande fall, dotterbolag,
 6. föredragning av revisorernas berättelse avseende vattenrådet samt, i förekommande fall, dotterbolag,
 7. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören under det verksamhetsår berättelsen avser,
 8. fastställande av vattenrådets resultat- och balansräkning med medelsdisposition samt, i förekommande fall, föredragning av dotterbolags resultat- och balansräkning,
 9. val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa samt, i förekommande fall, representant för vattenrådet vid bolagsstämma i dotterbolag samt en eller flera ersättare för denne. Vid val av flera ersättare, ska beslut fattas om i vilken ordning ersättare ska inträda i ordinarie representants ställe,
 10. val av ordförande och vice ordförande i styrelsen,
 11. val av revisorer och ersättare för dessa,
 12. av styrelsen uppgjord arbetsplan och kostnadsbudget för det kommande verksamhetsåret,
 13. av styrelsen uppgjort förslag till utdebitering hos medlemmarna,
 14. ärenden som av styrelsen eller av medlem hänskjutits till stämman.

Vid stämma äger medlemmarnas ordinarie ledamöter och ersättare, styrelsen samt representanter för länsstyrelse och de övriga som styrelsen beslutar inbjuda, rätt att delta.

Vid stämma representeras varje medlem av en ordinarie ledamot, som även ska tjänstgöra som kontaktperson med styrelsen och dess verksamhet. För den ordinarie ledamoten utses en personlig ersättare.

Uppgift om av medlem vald ordinarie ledamot jämte ersättare ska senast den 1 april skriftligen meddelas vattenrådets styrelse.

Stämma är beslutsmässig då minst hälften av totala antalet röster är representerade. Ersättare äger rösträtt då ordinarie ledamot är frånvarande.

Protokoll vid stämma förs av styrelsen utsedd sekreterare. Det läggs efter justering ut på vattenrådets hemsida och skickas till varje medlem samt varje ledamot och ersättare i styrelsen.

§ 7. Styrelse

Styrelsen, som är vattenrådets beslutande organ mellan stämmorna, ska bestå av nio till elva ordinarie ledamöter, fördelade på medlemmarna enligt följande: en kommunrepresentant per medlemskommun, en industrirepresentant, en representant för areella näringar/markägare, två representanter för dikningsföretagen samt en representant vardera för ideell naturvård respektive fiskevård. Därtill namngivna, fast adjungerade representanter för NSVA respektive länsstyrelsen, utan rösträtt. För ordinarie ledamot utses en personlig ersättare.

Styrelseledamöterna väljs på ordinarie stämma. Ledamöterna väljs för en tid av två år, halva antalet ledamöter väljs jämna år och halva udda år, där ledamöter för kommunerna väljs udda år och övriga jämna år.

Stämman väljer årligen bland styrelseledamöterna ordförande och vice ordförande.

Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen ska inom sig utse arbetsutskott.

Styrelsen avgör om ersättare ska utses.

Styrelsen ska utse en beredningsgrupp.

Styrelsen kan inom sig eller med externa ledamöter tillsätta arbetsgrupper.

Styrelsen utser den eller de personer som äger rätten att teckna vattenrådets firma.

§ 8. Styrelsesammanträde

Styrelsen sammanträder minst två gånger årligen. Ordföranden är sammankallande.

Kallelse ska skickas senast 10 dagar före sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av dess styrelseledamöter (eller dess ersättare) är närvarande.

Styrelsen kan adjungera representanter för länsstyrelsen och annan att med yttranderätt delta i styrelsemöten. Utsedda representanter erhåller kallelser med mera.

Protokoll från styrelsemöte läggs efter justering ut på vattenrådets hemsida och tillställs styrelsen och dess ersättare samt de medlemmar som önskar erhålla det.

§ 9. Styrelsens verksamhet

Det ankommer på styrelsen att för varje verksamhetsår utarbeta arbetsplan, kostnadsbudget och förslag till utdebitering hos medlemmarna. Dessutom ska styrelsen utarbeta en förvaltnings- och årsberättelse. Handlingarna ska tillställas medlemmarna i samband med kallelse till ordinarie stämma.

Räkenskaperna ska jämte förvaltningsberättelse och däri införd vinst- och förlusträkning samt balansräkning senast den 15 mars överlämnas till revisorerna för granskning.

§ 10. Arbetsutskott

Arbetsutskottet arbetar fram förslag till beslut i styrelsen. Styrelsens arbetsutskott ska bestå av medlemmar ur styrelsen; styrelsens ordförande och vice ordförande, en till tre övriga ledamöter samt adjungerad tjänsteman från NSVA.

Vattenrådets sekreterare deltar i arbetsutskottsmötena.

Protokoll från arbetsutskottsmötena skickas efter justering till arbetsutskottet samt medlemmarna i styrelsen och deras ersättare.

§ 11. Beredningsgrupp

Styrelsen ska utse en beredningsgrupp bestående av externa parter. Styrelsens ordförande och vice ordförande ska ingå. Adjungerad tjänsteman från NSVA ska ingå. Beredningsgruppens uppgift är att bereda ärenden till arbetsutskottet samt verkställa styrelsens beslut. Beredningsgruppen kan utse en föredragande till arbetsutskott och styrelse.

§ 12. Röstning

Vid stämman har varje medlem en röst för varje påbörjat tusental kronor i total årsavgift. För röstning ifråga om ren vattenförvaltning i vattendirektivets mening, såsom yttranden till och samråd med vattenmyndigheten, gäller att varje medlem har en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, vid val är det lottning som avgör.

Stämma är beslutsmässig då minst hälften av totala antalet röster är representerade. Ersättare äger rösträtt, då ordinarie ledamot är frånvarande.

I styrelsen har varje ordinarie ledamot en röst. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Beslut fattas med enkel majoritet.

§ 13. Motioner

Motioner ska för att kunna upptas till behandling vid ordinarie stämma vara styrelsen tillhanda senast den 1 april.

§ 14. Revision

Styrelsens ekonomiska förvaltning och årets räkenskaper ska granskas varje räkenskapsår av två revisorer, varav minst en kvalificerad, som jämte två ersättare utses vid ordinarie stämma intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Revisorerna ska i sin berättelse till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorernas berättelse ska föreligga senast den 1 april.

§ 15. Ansvarighet

För vattenrådets skulder häftar endast vattenrådets tillgångar inberäknat förfallna ej betalda medlemsavgifter.

§ 16. Tvister

Tvist om tillämpningen och tolkningen av dessa stadgar ska avgöras i allmän domstol enligt den lag som gäller när tvisten uppstår.

§ 17. Ändring av stadgarna

Ändring av dessa stadgar ska, för att bli gällande, antas av två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie.

§ 18. Upplösning av vattenrådet

Vid upplösning av vattenrådet ska innestående medel fördelas mellan medlemmarna efter vid upplösningstillfället gällande fördelningsavtal.

%d bloggare gillar detta: