Väkommen till Vegeåns vattenråd!

Vegeåns vattenråd verkar för att förbättra vattenkvaliteten inom Vegeåns avrinningsområde så att god ekologisk och kemisk status kan uppnås. Vattenrådet ansvarar för recipientkontroll, bedriver åtgärdsarbete, sprider kunskap och erbjuder stöd till aktörer inom avrinningsområdet som önskar genomföra vattenvårdande åtgärder. Vattenrådet eftersträvar ett kommunövergripande samarbete. Medlemskap i vattenrådet är öppet för alla organisationer, företag och privatpersoner som önskar medverka i arbetet.

Aktuellt

Upphandling elfiske-, bottenfauna- samt kiselalgsundersökning 2022

Ladda ner förfrågningsunderlag via https://vegeansvattenrad.com/upphandlingar/

Vegeåns vattenråd bjuder in till ny årsstämma 28 juni 2022 klockan 9:00

Årsstämman 31 maj 2022 inte var beslutsmässig enligt vattenrådets stadgar, på grund av lågt deltagande (endast ett av fem ombud från medlemskommunerna representerades på årsstämman). Därför utlyser vattenrådet en ny årsstämma den 28 juni 2022 klockan 9:00, digitalt via MS Teams!

För att säkerställa att denna problematiska situation inte sker på nytt ska ni via e-post anmäla er till sekreterare David Thorstensson (david.thorstensson@engelholm.se) senast den 15 juni 2022.

Om du som ombud för en medlemskommun inte kan delta ska ersättande ombud eller lämplig ersättare med fullmakt delta.

MS Teams-länk för medverkan: Klicka här för att ansluta till mötet

Vegeåns vattenråd bjuder in till årsstämma 31 maj 2022

Tid för samling: tisdagen den 31 maj kl 9:30
Samlingsplats: Strövelstorps bygdegård, Södra Strövelstorpsvägen 137

Tidsschema för dagen:
9:30 Samling på Strövelstorps Bygdegård
10:00 – 12:00 Studiebesök med gemensam buss
12:00 Bussfärd tillbaka till Strövelstorps Bygdegård
12:15 – 13:00 Lunch
13:00 – 15:00 Årsstämma
15:00 Fika och avslut för dagen

Årsredovisningen kan laddas ner via länk nedan. Denna version saknar signeringar av styrelseledmöter och revisorer, vilka kommer att kompletteras med till årsstämman.

Inbjudan med anmälningsinstruktion och föredragningslista kan laddas ner via länk nedan.

Vegeåns vattenråd informationsmöte/seminarium

När: 2 mars 2022 klockan 19:00
Var: digitalt möte via MS Teams

Vegeåns vattenråd anordnade ett digitalt informationsmöte/seminarium. Nedanstående föredrag hölls och mötet spelades in:

  • Läkemedelsrester (Victor Kårelid, Sweco)
  • VattenAtlas (Karl Asp, Lunds kommun)
  • Invasiva arter (Nils Carlsson, Länsstyrelsen Skåne)

Mötet kan ses via länk: https://youtu.be/MAsDt08lfp4

Arbetet med framtagande av åtgärdsplan för Vegeåns avrinningsområde har avslutats
Enligt stämmobeslut 2019 har styrelsen för Vegeåns vattenråd under 2020 låtit ta fram en åtgärdsplan för avrinningsområdet.

Styrelsen anlitade Ekologigruppen för framtagandet av åtgärdsplanen.

Information till markägare:

  • Markägare inom Vegeåns avrinningsområde kan komma att bli kontaktade av Ekologigruppen för frågor rörande åtgärdsplanen
  • Initiala topografiska/hydrologiska skrivbordsstudier sker brett inom hela Vegeåns avrinningsområde. Fördjupade utredningar/fältbesök sker först efter markägarkontakter har tagits.

Med vänliga hälsningar
Charlotte Wachtmeister
ordförande Vegeåns vattenråd

Vegeåns vattenråd

Organisationsnummer: 843000-8006

Vill du komma i kontakt med oss?

Vegeåns vattenråd
c/o Ludvig & Co
Box 1134
226 22, Ängelholm

Charlotte Wachtmeister (ordförande):