Väkommen till Vegeåns vattenråd!

Vegeåns vattenråd verkar för att förbättra vattenkvaliteten inom Vegeåns avrinningsområde så att god ekologisk och kemisk status kan uppnås. Vattenrådet ansvarar för recipientkontroll, bedriver åtgärdsarbete, sprider kunskap och erbjuder stöd till aktörer inom avrinningsområdet som önskar genomföra vattenvårdande åtgärder. Vattenrådet eftersträvar ett kommunövergripande samarbete. Medlemskap i vattenrådet är öppet för alla organisationer, företag och privatpersoner som önskar medverka i arbetet.

Aktuellt

Vegeåns vattenråd informationsmöte/seminarium

När: 2 mars 2022 klockan 19:00
Var: digitalt möte via MS Teams

Vegeåns vattenråd anordnade ett digitalt informationsmöte/seminarium. Nedanstående föredrag hölls och mötet spelades in:

  • Läkemedelsrester (Victor Kårelid, Sweco)
  • VattenAtlas (Karl Asp, Lunds kommun)
  • Invasiva arter (Nils Carlsson, Länsstyrelsen Skåne)

Mötet kan ses via länk: https://youtu.be/MAsDt08lfp4

Arbetet med framtagande av åtgärdsplan för Vegeåns avrinningsområde har avslutats
Enligt stämmobeslut 2019 har styrelsen för Vegeåns vattenråd under 2020 låtit ta fram en åtgärdsplan för avrinningsområdet.

Styrelsen anlitade Ekologigruppen för framtagandet av åtgärdsplanen.

Information till markägare:

  • Markägare inom Vegeåns avrinningsområde kan komma att bli kontaktade av Ekologigruppen för frågor rörande åtgärdsplanen
  • Initiala topografiska/hydrologiska skrivbordsstudier sker brett inom hela Vegeåns avrinningsområde. Fördjupade utredningar/fältbesök sker först efter markägarkontakter har tagits.

Med vänliga hälsningar
Charlotte Wachtmeister
ordförande Vegeåns vattenråd

Vegeåns vattenråd

Organisationsnummer: 843000-8006

Vill du komma i kontakt med oss?

Vegeåns vattenråd
c/o Ludvig & Co
Box 1134
226 22, Ängelholm

Charlotte Wachtmeister (ordförande):