Väkommen till Vegeåns vattenråd!

Vegeåns vattenråd verkar för att förbättra vattenkvaliteten inom Vegeåns avrinningsområde så att god ekologisk och kemisk status kan uppnås. Vattenrådet ansvarar för recipientkontroll, bedriver åtgärdsarbete, sprider kunskap och erbjuder stöd till aktörer inom avrinningsområdet som önskar genomföra vattenvårdande åtgärder. Vattenrådet eftersträvar ett kommunövergripande samarbete. Medlemskap i vattenrådet är öppet för alla organisationer, företag och privatpersoner som önskar medverka i arbetet.

Aktuellt

Årsstämma 28 maj kl. 09:00
På grund av corona-situationen kommer årets stämma att hållas digitalt. Länk till medverkan: Click here to join the meeting

Tänk på att stänga av din mikrofon under mötet när du inte pratar. Om du önskar ordet, skicka meddelande om detta i mötets chatt-funktion eller använd ”räcka upp handen-funktionen” i MS Teams, så kommer stämmans ordförande att tilldela ordet.

Föredragningslistan samt årsredovisingen kan laddas ner nedan.

Resultaten från recipientkontrollprogrammet, som traditionsenligt presenteras på årsstämman, kommer på grund av stämmans digitala format att ske senare i samband med ett förhoppningsvis fysiskt informationsmöte till hösten.

Eventuella frågor kan ställas till ordförande Charlotte Wachtmeister (charlotte@mollarp.se, 0705-54 32 87) eller sakkunnig Olof Persson (olof.persson@sweco.se, 0768-34 81 91).

(För berörda personer är avsikten att konstituerande styrelsemöte ska hållas i direkt anslutning till årsstämmans slut.)

Informationsmöte 3 mars 2021 kl. 18:00-20:00
Digitalt möte via MS Teams. Programpunkter:

  • Information om arbetet med ytvattenkartering i avrinningsområdet (Beatrice Nordlöf/Geraldine Thiere)
  • Information om 2019 – 2020 års recipientkontroll (Olof Persson)
  • Information om elfiske-, bottenfauna- och kiselalgsundersökningar under sommaren/hösten 2020 (Olof Persson)
  • Information om VattenAtlas (Karl Asp och Jacob Levallius)
  • Nordic Salmon informerar om sin kommande verksamhet (Håkan Sandin)
  • Åtgärdsplanen för avrinningsområdet (Rebecka Nilsson)
  • Frågor och avslutning

Arbetet med framtagande av åtgärdsplan för Vegeåns avrinningsområde har avslutats
Enligt stämmobeslut 2019 har styrelsen för Vegeåns vattenråd under 2020 låtit ta fram en åtgärdsplan för avrinningsområdet.

Styrelsen anlitade Ekologigruppen för framtagandet av åtgärdsplanen.

Information till markägare:

  • Markägare inom Vegeåns avrinningsområde kan komma att bli kontaktade av Ekologigruppen för frågor rörande åtgärdsplanen
  • Initiala topografiska/hydrologiska skrivbordsstudier sker brett inom hela Vegeåns avrinningsområde. Fördjupade utredningar/fältbesök sker först efter markägarkontakter har tagits.

Med vänliga hälsningar
Charlotte Wachtmeister
ordförande Vegeåns vattenråd

Vegeåns vattenråd

Organisationsnummer: 843000-8006

Vill du komma i kontakt med oss?

Vegeåns vattenråd
c/o Ludvig & Co
Box 1134
226 22, Ängelholm

Charlotte Wachtmeister (ordförande):