Väkommen till Vegeåns vattenråd!

Vegeåns vattenråd verkar för att förbättra vattenkvaliteten inom Vegeåns avrinningsområde så att god ekologisk och kemisk status kan uppnås. Vattenrådet ansvarar för recipientkontroll, bedriver åtgärdsarbete, sprider kunskap och erbjuder stöd till aktörer inom avrinningsområdet som önskar genomföra vattenvårdande åtgärder. Vattenrådet eftersträvar ett kommunövergripande samarbete. Medlemskap i vattenrådet är öppet för alla organisationer, företag och privatpersoner som önskar medverka i arbetet.

Aktuellt

Informationsmöte 2020-10-21 klockan 18:00 flyttas fram till 3 mars 2021 kl. 18:00
Ett informationsmöte planeras att hållas på Strövelstorps bygdegård, där Vegeåns vattenråd avser att informera om 2019-2020 års recipientkontroll, om arbetet med ytvattenkartering i avrinningsområdet, om elfiske-, bottenfauna- och kiselalgsundersökningar under sommaren/hösten 2020 med mera. Vegeåns vattenråd önskar hålla detta möte fysiskt, och har på grund av coronasituationen valt att skjuta mötet framåt till 2021.

(Vegeåns vattenråd kommer att följa utvecklingen kring coronaviruset, och i god tid före mötet bedöma om det kan hållas som planerat.)

Pågående arbete med åtgärdsplan för Vegeåns avrinningsområde
Enligt stämmobeslut 2019 ska styrelsen för Vegeåns vattenråd under år 2020 ta fram en åtgärdsplan för avrinningsområdet på 3 – 5 år.

Styrelsen har beslutat att anlita Ekologigruppen för framtagandet av åtgärdsplanen.

Information till markägare:

  • Markägare inom Vegeåns avrinningsområde kan komma att bli kontaktade av Ekologigruppen för frågor rörande åtgärdsplanen
  • Initiala topografiska/hydrologiska skrivbordsstudier sker brett inom hela Vegeåns avrinningsområde. Fördjupade utredningar/fältbesök sker först efter markägarkontakter har tagits.

Med vänliga hälsningar
Charlotte Wachtmeister
ordförande Vegeåns vattenråd

Vegeåns vattenråd

Organisationsnummer: 843000-8006

Vill du komma i kontakt med oss?

Vegeåns vattenråd
c/o Ludvig & Co
Box 1134
226 22, Ängelholm

Charlotte Wachtmeister (ordförande):