Om oss

Vegeåns Vattendragsförbund bildades på initiativ av lantbrukaren Arne Göransson i Allerum den 19 juni 1968 och utgör en sammanslutning mellan kommuner, industriföretag och vattenregleringsföretag. Den 30 maj 2018 ombildades Vegeåns Vattendragsförbund till Vegeåns vattenråd och nya stadgar för verksamheten antogs av stämman.

Förbundet har för närvarande 51 medlemmar, varav fem är kommuner, sex är industriföretag, en är en miljöorganisation och resterande 39 är vattenregleringsföretag. Sedan den 1 januari 2003 bedrivs all verksamhet via Vegeåns Service AB, som är helägt av vattenrådet.

Huvudändamålen med vattenrådet är enligt befintliga stadgar att:

  • utgöra ett forum för samverkan för alla aktörer som berörs av vattenfrågor,
  • övervaka vård och nyttjande av vattenresurser nu och i framtiden med hänsyn till kommunernas, industrins, jordbrukets, naturvårdens, friluftslivets och övriga intressen,
  • vara kontakt- och rådgivande organ angående vattensystemets kontroll, vård och nyttjande,
  • initiera erforderliga planerings- och åtgärdsinsatser för vattensystemet och att vid behov administrera sådan verksamhet,
  • samordna den verksamhet som erfordras dels för att fullgöra den recipientkontroll som åvilar enskilda medlemmar enligt lag eller beslut av tillsynsmyndighet, dels för att även i övrigt tillvarata medlemmars gemensamma intresse att främja vattenvården inom Vegeåns avrinningsområde samt
  • värna och förbättra vattenförekomsternas kvalitet så att god ekologisk och kemisk status uppnås i dessa och ingen försämring sker.

Vegeåns vattenråd administrerar recipientkontrollprogrammet för Vegeån. Varje år sammanställs resultaten från recipientkontrollprogrammet i en rapport. I dessa framgår uppgifter om hur recipientkontrollprogrammet är utformat. Utöver den årliga recipientkontrollen genomförs elfiske- och bottenfaunaundersökningar vartannat år (tidigare vart tredje år). Från 2020 ska även kiselalgsundersökningar genomföras vartannat år.

Vattenrådet genomför även andra utredningar vid behov och har initierat och finansierat ett antal examensarbeten vid Lunds Tekniska Högskola.

Vegeåns vattenråd arbetar aktivt för att initiera olika typer av vattenvårdande åtgärder. Detta arbete innefattar bland annat lokalisering av potentiella våtmarkslokaler samt stöd till berörda markägare för att anlägga våtmarker.

Vegeåns vattenråd

Organisationsnummer: 843000-8006

Vill du komma i kontakt med oss?

Vegeåns vattenråd
c/o Ludvig & Co
Box 1134
226 22, Ängelholm

Krister Nilsson (ordförande):

%d bloggare gillar detta: